Legitymujemy się pełnym profesjonalizmem i dogłębną wiedzą kadrowo-płacową. Dotyczy to również raportowania, w tym indywidualnych, rozbudowanych wersji raportów kompatybilnych z Państwa wewnętrznym systemem ERP.

Jesteśmy gotowi na podjęcie działań zarówno na rzecz nowo powstających przedsiębiorstw jak i przejęcie obsługi od wewnętrznego działu kadr i płac lub od podmiotu, który prowadzi outsourcing takiej obsługi. Stosowane przez nas rozwiązania pozwalają nam skutecznie obsługiwać naszych klientów bez względu na ich lokalizację.

Reprezentujemy Państwa przed instytucjami i organami powołanymi do kontroli całości zagadnień kadrowo-płacowych.

Aktualna polisa ubezpieczeniowa gwarantuje Państwu refundację ewentualnych szkód z racji nienależycie wykonywanych usług. W trakcie ponad 26 lat działalności, nie zaistniała jakakolwiek potrzeba skorzystania z tego typu zabezpieczenia.

Korzyści:

 • Redukcja kosztów osobowych
 • Redukcja kosztów administracyjnych
 • Zwiększenie efektywności działań firmy
 • Gwarancja profesjonalnej i ciągłej obsługi
 • Gwarancja i terminowej i prawidłowej realizacji naliczeń
 • Redukcja ryzyka jakichkolwiek nieprawidłowości
 • Gwarancja przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych
 • Gwarancja utrzymania poufności przepływu informacji i danych
 • Reprezentowanie firmy Klienta przed organami i instytucjami kontrolnymi
 • Profesjonalne doradztwo kadrowo-płacowego


W naszej ofercie znajdują się pakiety usług, które możemy dostosować do Państwa potrzeb:

PayrollKadryPayroll + KadryPayroll + Kadry PremiumPakiet usług dodatkowych
 • Sporządzanie listy płac (wynagrodzenia, premie, prowizje, ekwiwalenty, świadczenia rzeczowe, ryczałty, świadczenia z ZFŚS oraz inne składniki rozliczane w liście płac)
 • Sporządzanie dokumentacji płacowej związanej z umowami cywilnoprawnymi
 • Inne czynności wchodzące w skład usługi:
  • Sporządzanie pasków płac dla każdego z pracowników
  • Przekazywanie danych płacowych niezbędnych do wystawienia zaświadczeń o wynagrodzeniu
  • Sporządzenie i dystrybucja deklaracji PIT-11
  • Przygotowanie i dystrybucja dokumentów podatkowych związanych z obsługą umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie składek ZUS
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (pracowników, zleceniobiorców) dla Urzędu Skarbowego
 • Raportowanie (w zakresie ustalanym indywidualnie z Klientem) związane z obszarem płacowym wraz z raportami do GUS z tego samego obszaru
 • Dystrybucja pasków płacowych i dokumentacji (RMUA, zaświadczenia o wynagrodzeniu)
 • Reprezentowanie Klienta przez zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi (ZUS, US, PIP)
 • Prowadzenie teczek osobowych
 • Prowadzenie ewidencji zleceniobiorców współpracujących z Klientem na podstawie umów cywilnoprawnych, a na życzenie Klienta tworzenie dokumentacji nawiązującej taką współpracę
 • Przygotowanie i wysyłka dokumentów ubezpieczeniowych ZUS (zgłoszenia i wyrejestrowania)
 • Raportowanie (w zakresie ustalanym indywidualnie z Klientem) wraz z raportami do GUS z obszaru kadrowego
 • Dystrybucja dokumentacji (zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Doradztwo kadrowe
 • Reprezentowanie Klienta przez zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi (ZUS, PIP, PFRON)
 • Sporządzanie listy płac (wynagrodzenia, premie, prowizje, rozliczanie narzędzi pracy, świadczenia z ZFŚŚ oraz pozostałe składniki rozliczane w liście płac)
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz dokumentacji płacowej do ich rozliczania
 • Rozliczenia miesięczne z ZUS (z wysyłką deklaracji)
 • Rozliczenia miesięczne z Urzędem Skarbowym
 • Rozliczenia miesięczne z PFRON (z wysyłką deklaracji)
 • Rozliczenia dotyczące zakończenia roku (ZUS, Urzędy Skarbowe, PFRON) – z wysyłką deklaracji
 • Prowadzenie teczek osobowych, w tym tworzenie dokumentacji niezbędnej do nawiązania i ustania stosunku pracy
 • Monitoring aktualności zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP
 • Raportowanie (w zakresie ustalanym indywidualnie z Klientem) wraz z raportami do GUS
 • Dystrybucja pasków płacowych i dokumentacji (RMUA, zaświadczenia)
 • Przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego dla pracowników wnioskujących o taką obsługę
 • Reprezentowanie Klienta przez zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi (ZUS, US, PIP)
 • Sporządzanie listy płac (wynagrodzenia, premie, prowizje, rozliczanie narzędzi pracy, świadczenia z ZFŚŚ oraz pozostałe składniki rozliczane w liście płac)
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz dokumentacji płacowej do ich rozliczania
 • Rozliczenia z ZUS (z wysyłką deklaracji)
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (z wysyłką deklaracji)
 • Rozliczenia z PFRON (z wysyłką deklaracji)
 • Prowadzenie teczek osobowych, w tym tworzenie dokumentacji niezbędnej do nawiązania i ustania stosunku pracy wraz z dokumentami dodatkowymi (np. umowy prowizyjne, lojalnościowe, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności finansowej)
 • Monitoring aktualności zaświadczeń lekarskich i szkoleń BHP oraz opcjonalnie wsparcie w zakresie organizacji szkoleń wstępnych, okresowych i specjalistycznych, a także sporządzania protokołów zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • Raportowanie (w zakresie ustalanym indywidualnie z Klientem) wraz z raportami do GUS
 • Dystrybucja pasków płacowych i innej dokumentacji (RMUA, zaświadczenia)
 • Administrowanie płatnościami składek ZUS oraz należności podatkowych PIT
 • Reprezentowanie Klienta przez zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi (ZUS, US, PIP, PFRON)
 • Administrowanie wynagrodzeniami – realizacja wypłat na konta pracowników Klienta
 • Przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego dla pracowników wnioskujących o taką obsługę
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników korzystających z dodatkowych ubezpieczeń i / lub pakietów medycznych
 • Doradztwo kadrowo-płacowe
 • Dostęp on-line do systemu K-P

 • Korekty deklaracji ZUS
 • Korekty deklaracji PIT
 • Audyt kadrowo-płacowy
 • Doradztwo w pełnym zakresie spraw kadrowo-płacowych
 • Opracowywanie Regulaminów Pracy, Wynagrodzeń, ZFŚS
 • Sporządzanie raportów do GUS na bazie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzanie dokumentacji RP-7
 • Sporządzanie niestandardowych umów zawierających indywidualne zapisy, umów dotyczących pożyczek, dofinansowania, zakazu konkurencji, odpowiedzialności finansowej lub zapewnienia szczególnych warunków współpracy pomiędzy firmą, a pracownikiem
 • Sporządzanie niestandardowych raportów, zestawień i prognoz zgodnych z indywidualnymi potrzebami i wytycznymi Klienta, w tym przygotowanie indywidualnych szablonów raportów
 • Sporządzanie należnej dokumentacji i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Realizacja bankowych przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników i zleceniobiorców
 • Wsparcie prawne w przypadkach spraw z obszaru kadrowo-płacowego wymagających profesjonalnego zaopiniowania, porady lub reprezentowania Klienta w trakcie postępowania sądowego
 • Przeprowadzanie szkoleń BHP (wstępnych, okresowych, specjalistycznych) oraz sporządzanie należnej dokumentacji i protokołów zgodnie z bieżącymi potrzebami